www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Herbestemming Rk klooster Onze lieve vrouw van Koningsoord

De ambitie voor de Abdij Koningsoord is het realiseren van een duurzame, hoogwaardige, centrumdorpse woonsfeer; een veelzijdige omgeving met een duidelijke identiteit en een menselijke maat. Om de identiteit naar de toekomst door te ontwikkelen wordt er ingespeeld op de maatschappelijke structuurverandering.

Bouwjaar 1933 -1937, sobere Neo-Gotische stijl, architect J. van Dijk.

Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: Poortgebouw, Rectoraat, Kloostergebouw met gastenverblijf, kapel, eetzaal en scriptorium, kloosterhof en kerkhofkapel. Daarnaast zijn er een aantal werkgebouwen.

Het klooster is één van de beeldbepalende iconen in het Brabants Mozaiek.

De bewoners, behorende tot de orde Cisterciënzerinnen OCSO, (Trappistinnen) hebben het klooster op 8 mei 2009 verlaten.
De restauratie en herbestemming is afgerond. De opening vond plaats op zaterdag 30 september.
Maatschappelijke herbestemming in combinatie met wonen, Koningsoord 2.0 is gerealiseerd door Hendrik Roozen, Roozen van Hoppe. Bekijk hier een video waarin Hendrik Roozen de transformatie van het Klooster tot multifunctioneel centrum in Berkel Enschot toelicht.
Erfgoed.nu werkte samen met Moons architecten met veel plezier aan de herbestemming en restauratie.


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Provincie Gelderland Behoefteraming Religieus Erfgoed

De behoefteraming religieus Erfgoed Gelderland (BRREG-2009)
De problematiek van het religieus erfgoed is een belangrijk maatschappelijk item. De cultuur- en architectuurhistorische waarde is groot. De gebouwen met hun historische omgeving zijn vaak beeldbepalend. Ze maken de geschiedenis van eeuwen zichtbaar en voelbaar in de dagelijkse leefomgeving en zijn intens verstrengeld met de identiteit van het dorp en de stad. Ondanks de financiele impulsen van de afgelopen jaren is er nog een restauratieachterstand. De beschikbare budgetten voor rijksmonumenten zijn niet toereikend en er is geen goed inzicht in de restauratie achterstand van de gemeentelijke monumenten. Er is onvoldoende inzicht in cijfers en aantallen van de restauratiebehoefte als basis voor beleidsformulering. Provinciale Staten Gelderland besluit op 23 september 2009 PS2009,673 opdracht te geven tot een nadere inventarisatie. In oktober 2009 is de Behoefteraming Religieus Erfgoed Gelderland van start gegaan. De resultaten van dit onderzoek zijn in maart 2010 gepresenteerd aan de gedeputeerde cultuur Mevr. A. van der Kolk.

Lees het rapport BRREG-09

 

 


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Druten, Kapel Boldershof

Deze prachtige kapel, gelegen in het centrum van Druten maakt deel uit van een bijzonder ensemble van de hand van de architect Edouard Cuijpers. Het betreft een gemeentelijk monument.

In 2009 is de kapel aangekocht en het souterrain geheel verbouwd tot woning.

Erfgoed.nu begeleid dit project op het gebied van subsidie- en fondswerving. De restauratie 1e fase is gehonoreerd met een bijdrage van de Provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

In 2009 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de interieurschilderingen. Deze worden op dit moment als Restauratie Opleidings Project (ROP) weer in originele staat hersteld onder toezicht van restauratieschilder Bert Strik.

Monumentendag 2010: 600 bezoekers (organisatie en begeleiding door Erfgoed.nu)

Erfgoed.nu oriënteerde zich samen met de eigenaar op een publiekstoegankelijke herbestemming na restauratie.

Maart 2011: Vanuit een rijk verleden krijgt de kapel een prachtige toekomst. De herbestemming is een feit. Voor meer informatie zie http://www.boldershofkapel.nl/


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Onze Jeroen

Onorthodoxe visionair

Onze Jeroen is een onorthodox cultureel evenement dat uitnodigt tot spannende "cross-overs" tussen culturele makers van alle leeftijden, bedrijvigheid en publiek. Braakliggende terreinen die ontwikkeld kunnen worden, oude gebouwen die nieuw leven krijgen ingeblazen door eigentijdse, creatieve activiteiten.

Onze Jeroen verbindt al deze veelzijdige initiatieven. Het publiek wordt daarbij actieve deelnemer en medecreator. Samen inhoud geven aan de kunst van het samen (be) leven, op weg naar 2016 en 2018. Onze Jeroen met Den Bosch op weg naar de culturele hoofdstad van Europa.

Het eerste project "Onze Kathedralenbouwers" uit het atelier is van start gegaan, Samen bouwen aan de WIJ kathedraal op diverse locaties in Den Bosch, meer info zie www.onzekathedralenbouwers.nl

Onze Jeroen biedt een platform en zet den Bosch op de kaart, hij laat zijn fysieke sporen na in de stad en
zijn voetsporen zijn overal in de wereld te volgen, op elk gewenst moment van de dag.
Erfgoed.nu werkt samen met Orgidee, Ab&Co, Studio Alegna, Villa Polka en Frida Rouppe v.d. Voort/Oce, om dit concept levensvatbaar te maken.

 

 


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Jozefkerk Kaatsheuvel

Het complex bestaat uit een voormalige parochiekerk en een aangebouwde pastorie met garage. Gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect C.H. de Bever. In 2006 is een sloopvergunning aangevraagd voor dit bijzondere complex. Stichting Erfgoed Kaatsheuvel heeft een rijksmonumentenstatus aangevraagd voor het complex. Tevens is er een haalbaarheidsstudie verricht voor behoud en herbestemming. 

De landelijke Raad voor cultuur heeft geadviseerd het complex aan te wijzen als rijksmonument, daar het een topmonument betreft wat in haar voortbestaan wordt bedreigd. In 2009 heeft de Rechtbank te Breda beslist dat er door de STAB (Stichting Bestuursrechtspraak) een onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden naar de status topmonument in de context van de tijdelijke beleidsregel 2004 t/m 2007.
December 2010: de bestuursrechter van de Rechtbank te Breda erkend als topmonument.10 aug. 2011 De Raad van State bevestigd de uitspraak van de Rechtbank te Breda: de Jozefkerk wordt ingeschreven als rijksmonument. Meer informatie: www.sterkkaatsheuvel.nl

2006-tot 2017: haalbaarheidsstudie, rijksmonumentenstatusaanvraag, pers en publiciteitscontacten, overleggen met belanghebbenden en overheden ter realisatie van de oplossing.
2016-2018: voorbereiding op herbestemming tot Medisch Centrum. Verwachte oplevering en opening voorjaar 2018. Initiatiefnemers; LBB Naber (dhr. R. v.d. Berg) en Forum Architecten.


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Tabaksmagazijn Druten - Gelderland

Tabaksmagazijn,Rijksmonumentnr. 523813 Bouwjaar 1874. 
Tijdens de 1ste WO verloor het zijn oorspronkelijke functie door de teloorgang van de tabaksindustrie. 
Het werd een bedrijfspand voor de meubelindustrie. 
Het is een van de laatst overgebleven tabaksmagazijnen in het land van Maas en Waal. 
Het gebouw is van groot belang voor de geschiedenis van de voor de streek belangrijke tabaksteelt, - verwerking en handel.
Subsiidie Provincie Gelderland voor Tabaksmagazijn toegekend per maart 2012. Voor meer info lees het krantenbericht in de Gelderlander. 
Volg "de avonturen van dit gebouw" en bekijk het filmpje  "van plan naar uitvoering, het is begonnen".
Op dit moment is de herbestemming in ontwikkeling, deze zal bestaan uit 2 appartementen op de verdiepingen en een bedrijfsgedeelte op de begane grond. Voor meer informatie zie www.tabaksmagazijn.nl


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Internationaal werkbezoek in het kader van Religieus Erfgoed

Organisatie 4-daags werkbezoek aan Nederland vanuit het  European Policy Network for historic places of Worship.
Data; 26 maart  - 30 maart 2011.
Doel: kennisdelen over herbestemming en de  problematiek rondom de toekomst van het religieus erfgoed.
Deelnemers: Prof. Luc Noppen, Prof. L. Morisset (beide verbonden aan de universiteit van Quebeq) en Prof. Th. Coomans K.U. Leuven.
Erfgoed.nu verzorgde de organisatie en coördinatie van het bezoek.  

30 herbestemde locaties in Nederland zijn bezocht in Noord-Brabant, Amsterdam, Utrecht en Maastricht.
In het kader van het roerend religieus erfgoed werd speciaal een overleg ingepland met het Museum Catharijneconvent/ projectgroep handreiking roerend religieus erfgoed. Bekijk de trailer. 

Een toekomst voor religieus erfgoed realiseren is één van de doelstellingen van het internationale policy netwerk. www.futurereligiousheritage.eu  

 

 

 

 


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Groot onderhoud voormalige kweekschool annex klooster/internaat "St. Franciscus" Breda

Rijksmonument.  Ontwerp van de Bredase architect Jacq. van Groenendael. Gebouwd tussen 1917-1958. Klooster en internaat zijn rond 1965 gesloten. Het ensemble bestaat uit vier onderdelen: het hoofdgebouw uit 1917, hierachter de kapel uit 1923, de rechterzijvleugel uit 1931 en de linkerzijvleugel uit 1958. Het gebouw bevat prachtige detaillering. Het opgaande werk bestaat uit rode baksteen gemetseld in kruisverband. Siermetselwerk in boogfries onder goot en plint met randen van profielstenen. Gekleurd glas in lood in Art Decostijl.
Het groot onderhoud is afgerond in 2014. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de herbestemming van het complex.
Begeleiding groot onderhoud en momenteel transformatieproces door Erfgoed.nu in samenwerking met Vrijborg te Vught.

 

 

 

 

 

 


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Brainstormsessies, lezingen, informatieve voorlichting, (mini) conferenties

Erfgoed.nu is ervan overtuigd dat Erfgoed beter gepositioneerd kan worden door het te benaderen vanuit een integrale context.Verbinden van beleidsvelden en grensoverschrijdend denken zijn hierbij sleutelwoorden.

9 juni 2011: Voordracht Felix Meritis huis te Amsterdam. Voordracht over Volunteers added value in europe's heritage.
Ïnternationale bijeenkomst georganiseerd door Europa Nostra, Erfgoed Nederland en bond Heemschut.

11 juni 2011: Boldershofkapel Druten/Gelderland
Presentatie tijdens voorjaarsexcursie van het Cuypersgenootschap restauratie en herbestemming Boldershofkapel.

30 juni 2011: De Gruyterfabriek Den Bosch. Leiding brainstormsessie/miniconferentie i.o.v. gemeente den Bosch.
Erfgoed en toekomstig beleid o.l.v. wethouder H. van Olden. 

4 november 2011: Biennale herbestemming Maastricht 
Organisatie workshop religieus erfgoed: kerk zonder geloof, middagprogramma 4 november 2011.
Het verslag van de bijeenkomst en de door Erfgoed.nu opgestelde reader nationaal en internationaal is te downloaden op de website van het nationaal programma herbestemming

11 november 2011: symposium 100 jaar Heemschut De Waarheid in Pacht
Inleiding en deelnemer paneldiscussie Kennisopbouw behoud kerkgebouwen door te doen

14 -17 november 2012: Venetie FRH conference
Religious Heritage in the Netherlands, changes, challenges and opportunities

mei-juni 2013 SSAC conference Universiteit Alberta/Edmonton keynote
On invitation of Prof. L.Noppen / UQAM, lezing, diverse locatiebezoeken herbestemming en kennisuitwisseling

September 2013, Dubrovnik, the best in heritage, Launch Global Heritage Forum more info http://www.thebestinheritage.com/conference/globalheritageforum/
and http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002212/221238m.pdf

Oktober 2013 Talinn Seminar on extended use of churches, keynote  
Meer informatie http://smcproject.org.ee/seminar/

November 2013, Utrecht International Seminar on movable religious heritage; What happens to the interiors when a building loses its original function
more info http://www.futurereligiousheritage.eu/utrecht-2013-programme/

 


www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu www.erfgoed.nu

Oren van Steen

Passie en betrokkenheid bij monumenten zit in de genen van Erfgoed.nu. Om op een grotere schaal waardering te krijgen voor cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken, is er een jaar lang gewerkt aan een boek over 24 monumenten in Nederland. Elk monument wordt vanuit een verrassende onverwachte invalshoek beschreven. Verhalen die een andere kijk bieden op de schoonheid en het belang van ons erfgoed, die bovendien de achtergrond soms op de voorgrond plaatsen. Die ongeziene helden zichtbaar maken, die vooroordelen in perspectief plaatsen en die in de meeste gevallen de brug tussen gisteren en vandaag slaan. Kleine geschiedenissen vaak, die minstens zoveel vertellen als de "grote".

Verhalende cv's die de ziel van bijvoorbeeld kerken, kloosters of oude kazernes blootlegt. Die de omstandigheden schilderen, de gemoedstoestand van bewoners en gebruikers, het politieke klimaat, de rol van het gebouw in de gemeenschap. Kortom, we geven inhoud, voeding en- als je het wat zwaar aanzet - bestaansrecht aan het gebouw. Een tafelboek met prachtige fotografie en onverwachte verhalen.

Lilian Grootswagers vroeg Erik Janssen en Joop Koopmanschap  (fotografie) om samen het idee vorm te geven. Donatus verzekeringen is de opdrachtgever die, in het kader van haar 160 jarig bestaan, het geheel mogelijk heeft maakt. 

Meer weten? Bezoek de speciale website www.160jaardonatus.nl u kunt daar een preview krijgen in de vorm van een "making of", kennismaken met de monumenten en u kunt een bestelling plaatsen. Het boek is 6 september 2012 tijdens de officlele starrtbijeenkomst van Open Monumentendag aangeboden aan Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. 


www.erfgoed.nu

Diverse projecten

Onderstaande projecten zullen op termijn nader worden toegelicht.

- Brandweerkazerne Kaatsheuvel: (2009) oriëntering op subsidiemogelijkheden

- LTA, terugbrengen en versterken van Couleur Locale in de gemeente  Loon op Zand (ondersteuning van
  heemkundekring)

- Marktplaats Cultuureducatie gemeente Loon op Zand (inmiddels gestart zie www.cliploonopzand.nl )

- Beschrijving herbestemmingen t.b.v. Nationaal Programma Herbestemming (RCE)

- Religieus erfgoed inventarisatie provincie Zuid Holland in samenwerking met de VBMK www.vbmk.nl

- Erfgoed inventarisatie Zuid Holland in samenwerking met B. Linskens (afgerond)

- Samenstelling boek over 24 monumenten in Nederland in het kader van 160 jaar Donatus (afgerond)

- Adviseur Interreg 2 seas Project 'HERE"Heritage Recycled. 
  Partners vzw Kempens Landschap (Belgie) the Churches Conservation Trust en Suffolk Mind.(Engeland)
  Binnen dit project gaat men op zoek naar een betere methode om leegstaand (religieus) erfgoed een 
  herbebestemming  te geven.

- Samenstelling handreiking herbestemming provincie Zuid Holland (actueel, verwachte lancering aug. 2013)

- Quickscan verkenning herbestemming Landgoed Haanwijk iov Dhr. Bink en Brabants Landschap

- Werk Atelier EH2, verkenning mogelijkheden Klooster Groot Bijstervelt  Oirschot Noord Brabant

- Coordinatie Reliwiki, Religieuze Wikipedia van alle kerken in Nederland, een website met 50.000 unieke bezoekers per 
  maand

- Europese subsidieprogramma's, verkenning, partnerships, aanvragen (actueel MSpirit en Leonardo ALTERheritage 2013)

- fondsenwerving Kasteel Schaesberg - Landgraaf i.o.v. BOEi zie www.slotschaesberg.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.erfgoed.nu

Transformatie kloostercomplex Mariadal Roosendaal

Op 30 oktober heeft de provincie bekend gemaakt dat het voormalige kloostercomplex en Rijksmonument Mariadal in Roosendaal gaat overdragen aan BVR Groep BV uit Roosendaal. Bedeaux de Brouwer Architecten BV en wUrck architectuur stedenbouw landschap BV maakten voor BVR het ontwerp voor de tuinen, de verbouwing en restauratie van het klooster en de nieuwbouw van grondgebonden woningen. De jury heeft de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het plan hoog gewaardeerd en spreekt van een uitgesproken ambitie en een onderscheidend plan op gebied van architectuur en duurzaamheid.
In de tenderprocedure van bijna een jaar was Erfgoed.nu nauw betrokken als adviseur, en ondersteunde de verschillende partijen in de te maken stappen. Inmiddels is het vervolgtraject opgestart, de BVR groep en haar team hebben de tender gewonnen en starten gezamenlijk het vervolgtraject en verdere ontwikkeling en uitwerking van de plannen op. Erfgoed.nu is trotse collega in de vaste kern van het projectteam samen met Bedaux de Brouwer architecten en wUrck stedenbouw, architectuur en landschap.
In het klooster, met een hoofdgebouw van 7000 vierkante meter, komt een mix van wonen en zorg. In de kapel komt horeca met culturele en maatschappelijke functies. Ook komen er 50 nieuwe woningen naast het klooster. Daarnaast wordt in de voormalige boomgaard de zogenaamde "Stroomgaard" gerealiseerd. Dit wordt een proeftuin voor innovatie. Mariadal en haar tuin worden opnieuw ingericht en opengesteld voor publiek. Met veel plezier en trots werken we samen aan de uitvoering van de plannen. 
Meer informatie vindt u op de website van de bvr-groep.